Projekt Vinterhämpling
handlar om att placera en av vårt lands sällsyntaste häckfåglar på kartan. Vi ska
söka utröna dess status som häckfågel inom rikets gränser och dess släktskap till
övriga raser för att, vad det lider, kunna tillfoga något om dess utvecklingshistoria.
The Twite Project
is about to place a rare bird on the map. We are aming at increasing our
knowledge of its status as a breader in Scandinavia, its relations to its relatives,
and, as a result of the above, trying to elucidate its developmental history.